De Bijbelse feesten vieren: Pasen, Pinksteren en het Loofhuttenfeest

In de methode leven we zes jaar lang met een aantal lessen toe naar Pasen, Pinksteren en de Najaarsfeesten. Hieronder vindt je een doorkijkje in de lessen.

Wanneer je interesse hebt in een van de lessenseries, neem dan contact op via het contactformulier. Geef aan welke lessen je zou willen aanschaffen door de titel te benoemen + voor welke groep: 3-5 of 6-8 of beide. Bijvoorbeeld GENESIS – Pasen groep 3-5.

We leggen de verbinding tussen originele instelling van de feesten in het Oude Testament en de vervulling ervan door de Here Jezus.
1. Pesach – Pasen
2. Wekenfeest/Sjavoeot – Pinksteren
3. Trompetten of Bazuinenfeest/Rosh Hasjana, Grote Verzoendag/Jom Kippoer, Loofhutten/Soekot

Bekijk hier hoe de lessen passen in het zesjarige rooster van de methode. Klik hier op het rooster.

1. De schaduwverhalen bij Pasen – Pesach

GENESIS – Pasen
In Genesis 1 tot en met 5 vinden we alle ingrediënten die te maken hebben met Pasen: Gods verlangen; wat er mis ging; de belofte van een Verlosser en het sterven van een rechtvaardige.
In 10 lessen werken zowel de jonge als de oudere kinderen toe naar Pasen. (Zij hebben overigens totaal verschillende lessen.) Tijdens Pasen zelf behandelen we het verhaal van Kaïn en Abel. Abel is de rechtvaardige, wiens bloed vloeit. Zijn sterven verwijst naar Jezus sterven aan het kruis.
In de geestelijke toerusting laten we ook zien hoe Jezus in detail de feesten rond Pesach vervulde. Eerst de inspectie van het lam, daarna het slachten van het lam voor de Pesach maaltijd en de opstanding op de dag van de Eersteling. Daarna wordt er een week het feest van de Matses gevierd.

EXODUS – Pasen

Het volgende schaduwverhaal waarin we Pasen herkennen en dat we met de kinderen het jaar erop behandelen is die van de uittocht uit Egypte.
Groep 3-5 werkt in 8 lessen toe naar de Uittocht. Het begint bij de geboorte van Mozes en eindigt met het verhaal over de nacht waarop ze de matzes moeten bakken en het bloed van het lam op de deurpost moeten smeren.
Groep 6-8 werkt in 3 lessen toe naar de Uittocht. Ze behandelen de plagen en maken de vertaling naar hun eigen leven. Bij de Uittocht gaan ze dieper in op het geloof dat de Israëlieten moesten hebben in het bloed dat ze smeerden op de deurposten en de Matzes die ze moesten bakken voor de uittocht. Ze onderzoeken de betekenis van de diverse feesten die elkaar opvolgen met Pesach en hoe Jezus ze vervulde.

VIEREN VAN PASEN – Pasen

In vier lessen werken beide groepen vanuit het Evangelie toe naar de viering van het Heilig Avondmaal en uiteindelijk de Opstanding van Jezus. Ze ontdekken de diepere betekenis van het Heilig Avondmaal door die laatste maaltijd met Jezus en de discipelen mee te beleven. Het sluit af met een vriendendienst op Pasen.

Israël viert feest – De uittocht uit Egypte en de instelling van het Pesachfeest.
Vier het leven met Jezus als vriend – Jezus biedt Zijn vriendschap aan ons aan.
Vieren van DE maaltijd – Instelling van het Heilig Avondmaal bij de viering van de Pesachmaaltijd.
Vieren dat Jezus LEEFT: vriendendienst – De opstandig van Jezus door de ogen van Maria van Magdala.

2. De schaduwverhalen van Pinksteren – Wekenfeest/Sjavoeot

GENESIS Abraham – Pinksteren
Groep 3-5. In twee lessen leren de kinderen door te kijken naar Abraham over Hemelvaart, de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren en uiteindelijk het ontvangen van de belofte van nageslacht, de geboorte van Isaak.
Groep 6-8 Eén les over hoe God eenzijdig een verbond sloot met Abraham en hem een belofte gaf van nageslacht en bezit van land voor zijn nageslacht. De link wordt gelegd met de betekenis van het Wekenfeest en Pinksteren.

EXODUS Woestijntocht – Verbondssluiting
Groep 3-5. In vier lessen werken de kinderen toe naar de verbondssluiting. Ze ontdekken hoe God voor het volk zorgt en hoe Hij Koning wil worden over het volk. Op de Sinaï ontvangt Mozes de 10 Woorden en God sluit het af door met de 70 oudsten, Mozes en Aaron op de berg brood en wijn te eten. De kinderen knutselen iedere les aan een onderdeel van een maquette over de woestijnreis.


Groep 6-8. Ze Kijken in één les naar de verbondssluiting op de Sinaï en onderzoeken de betekenis van het getal 70. Daarin zit verborgen, dat het Evangelie naar de hele wereld toe zal gaan. De Joden geloven dit ook.

DE HEILIGE GEEST – Pinksteren

Groep 3-5. In twee lessen ontdekken de kinderen waarom de Here Jezus terugging naar de hemel. Zodat Hij de Heilige Geest kon zenden met Pinksteren.
Groep 6-8. De kinderen ontdekken in vier lessen de persoon van de Heilige Geest. Ze ontdekken dat ze een relatie kunnen hebben met de Heilige Geest. Ze ontdekken dat de Here Jezus terugging naar de Hemel, zodat Hij de Heilige Geest kon zenden.

3. De Najaarsfeesten

GENESIS – Jakob
Lees meer over de lespakketten over Jakob en de Najaarsfeesten >>>

INTOCHT IN HET BELOOFDE LAND

Groep 3-5 werkt vier lessen over de Najaarsfeesten. Het begint met de leiderswisseling van Mozes en Jozua. Daarna gaan de verspieders naar Jericho. De doorgang door de Jordaan en uiteindelijk de besnijdenis bij Gilgal.
Groep 6-8 werkt zes lessen over de Najaarsfeesten. Ze zoomen in op Koning Salomo, hoe hij een schaduwbeeld was voor de Messias en het Duizendjarig Vrederijk. Daarna zien we dat hij zondigt en dat hij niet de beloofde Messias is en het rijk in tweeën scheurt. We volgen daarna Elia en Achab. De kinderen ontdekken de geestelijke strijd tussen Baäl (de duivel) en JHWH. Waarbij God glansrijk overwint. Dit is een schaduw voor alles wat zich afspeelt in het boek Openbaring.

NAJAARSFEESTEN VERVULT

Groep 3-5 ontdekt aan de hand van verhalen in Handelingen, hoe de Najaarsfeesten gedeeltelijk reeds zijn vervuld. Hoe de inzameling van de volken al is begonnen door de geboorte van de gemeente van Jezus Christus. Hoe deze geboorte gepaard ging met allerlei wonderen en tekenen en ook met veel tegenslagen. Dit aan de hand van de volgende verhalen.
1. Het visioen van Petrus met het laken van onreine dieren.
2. Paulus en Barnabas die uitgezonden worden om het evangelie te brengen aan heidenen.
3. Jakobus gedood en Petrus bevrijdt. De boze gaat rond als een brullende leeuw om de gemeente te onthoofden, maar God grijpt in.
4. Paulus en Barnabas in Antiochië. De Joden wijzen het evangelie af en de heidenen (de volken) nemen het evangelie aan.

Groep 6-9 ontdekt in vier lessen over het boek Openbaring, hoe de Najaarsfeesten nog een vervulling zullen gaan krijgen. Deze lessen zijn zo intrigerend dat een korte beschrijving zeer ingewikkeld is. De boodschap in deze lessen hoort iedere christen tot zich te nemen 🙂
Les 1: Eerst de boodschap van Jezus Christus aan de gemeente van vandaag.
Les 2: Dan de periode van de grote verdrukking. Een tijd van straffen en plagen, maar er op gericht dat mensen zich bekeren tot God.
Les 3: Aan het einde van de grote verdrukking keert heel de wereld zich tegen Israël en dan zullen de profetieën uit de profeten in sneltreinvaart in vervulling gaan. Het volk zal zich geheel bekeren tot JHWH en Hem aanroepen voor verlossing. Dan zal de Here Jezus terugkeren op de Olijfberg en ze zullen Hem herkennen, als degene die ze doorstoken hebben. Ze zullen rouw bedrijven. En het gaat verder… de volken zullen verzameld worden.
Les 4: En als laatste zal JHWH zijn tent / soeka opslaan op aarde. De hemel komt op aarde. God zal regeren vanuit het nieuw Jeruzalem. Veel zullen de kinderen ontdekken. De helft is hier nog niet opgeschreven.

NederlandsEnglish
Naar boven