Waarom God houdt van Greenpeace en Milieudefensie

De aarde in Gods handen
Onderaan staat een verwerking om met de kinderen te doen.

Bijna vier jaar geleden moest ik mij bekeren van mijn aversie van milieuorganisaties als Greenpeace en Milieudefensie. Ik vond mezelf superieur aan deze activisten die streden zonder God aan hun zijde. Als ze me op straat aanklampten om mijn geld, dan wimpelde ik ze af. En ik poogde hen te bekeren tot Jezus Christus. Totdat God mij in de kladde pakte en mij in Zijn Woord liet zien dat ik veel van Zijn leefregels met mijn consumptiegedrag aan mijn laars lapte.

De laatste jaren heb ik me steeds meer verdiept in wat God van ons verlangt als het gaat om zorg voor de schepping. En het is mij nu duidelijk dat wanneer wij Gods Woord als wet zouden hanteren in Nederland dat de minister van Milieu, landbouw en sociale zaken de belangrijkste zouden zijn in het kabinet. Deze drie zaken vallen in Gods Woord onder dezelfde categorie en ze beslaan meer dan 2000 Bijbelverzen.

Toen dit tot mij doordrong zijn we als gezin begonnen ons consumptiegedrag bij te stellen van koopjesjagers, lees plofkip-eters, naar bewuste vlees en viseters. We gingen doen wat God van ons verlangde, namelijk rechtvaardige prijzen betalen voor voedsel, zodat dierenwelzijn gegarandeerd is, de biodiversiteit versterkt kan worden door de boer en de boer een rechtvaardige prijs krijgt. Dit zijn we niet alleen gaan doen voor lokale producten, maar zeker ook voor koffie, chocolade, thee, kleding, waar nog het aspect van kinderarbeid en slavernij bij om de hoek komt kijken.

Vandaag focus ik niet op dit aspect, maar op de relatie tussen onze moraal en de stand van de natuur in het land. Daarvoor onderzoeken we het eerste verbond dat God sloot in de Bijbel, het verbond tussen, God, schepping en mens. Laten we daarom eerst kijken naar de staat van de natuur in Nederland.

Nederland wereldkampioen vernietiging biodiversiteit

Het rijksinstituut Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat de stand van de biodiversiteit in Nederland nog ongeveer 15% is van de biodiversiteit is ten opzichte van 1700. Het gaat hierom de hoeveelheid dieren, insecten en planten. Met name de laatste 70 jaar is de biodiversiteit drastisch afgenomen van 45% naar 15%. Geen land op deze aarde doet Nederland dit na.

De afname is vooral veroorzaakt door de manier van landbouw bedrijven. De mono cultuur verbouwing van gewassen en het veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft veel kwetsbare bloemen, insecten en dieren de das om gedaan.

Bodem onvruchtbaarheid

Een ander probleem dat we in Nederland hebben is uitputting van landbouwgrond. Dit wordt veroorzaakt door overmatig kunst- en drijfmest gebruik. Hiermee wordt de groei van de plant enorm gestimuleerd en de plant onttrekt dan veel meer mineralen en humus aan de bodem dan dat de bodem van nature kan geven. Tegelijkertijd neemt het bodemleven sterk af. Als deze mineralen en humus zijn verdwenen, dan is de bodem bijna niet meer vruchtbaar te krijgen! De bodem wordt dus onvruchtbaar en is niet meer te gebruiken voor landbouw en tegelijkertijd is het bodemleven in die gebieden vernietigd.

De conclusie is dat de staat van de natuur in Nederland bijzonder slecht is!
Zijn bovenstaande zaken een verrassing voor God? Hadden we iets kunnen hebben aan de Bijbel om dit te voorkomen?
Nu naar wat de Bijbel ons hierover leert.

De staat van de natuur in een land is de spiegel voor de moraal van het volk

Het eerste verbond in de Bijbel is het verbond tussen de Schepper, zijn schepping en de mens (Genesis 1:26 en 27). Er is onverbrekelijke relatie tussen deze drie. God is de schepper en eigenaar van alles. De mens krijgt de opdracht te heersen over de Gods schepping, zoals God heerst (Jezus kwam als een dienstknecht) over de mens. Wanneer wij op die manier dienstbaar zijn aan de schepping, dan geeft de aarde zijn vrucht aan de mens. Dat is een positieve relatie. Al in Genesis 3 wordt duidelijk hoe de moraal van de mens wordt weerspiegeld in de schepping. Als Adam en Eva worden misleid door de slang/satan vallen niet alleen zij in handen van satan, maar sleuren ze de schepping daar in mee. In Romeinen 8 lezen we dat ook de schepping zucht en uitziet naar verlossing.

In het oude Israël verbond God zegen en vloek aan het onderhouden van de Torah. Lees de afsluitende rede van Mozes in Deuteronomium 28. Die zegen en vloek wordt met name zichtbaar voor de Israëlieten in de vrucht die zo ontvangen van het land. Wanneer het volk recht nastreefde en zorgde voor armen en verdrukten, het land braak liet liggen op zijn tijd, dan zou het land vrucht geven. Wanneer zij zich hier niet aan hielden dan zou er geen regen vallen en het land geen opbrengst hebben. De moraal van het volk werd zichtbaar in de vruchtbaarheid van het land.

Is de moraal nog steeds zichtbaar in de natuur?

De vraag die rijst is: kunnen we vandaag de dag ook concluderen dat de moraal van het land zichtbaar wordt in de natuur? Naar mijn stellige overtuiging is het antwoord, ja. Genesis 1 tot en met 3 laat zien dat de opdracht voor de hele mensheid geldt om met zorg om te gaan met de schepping en de medemens.

Als we dan zien dat de natuur en de bodem in Nederland er bijzonder slecht voor staan, dan is het tijd om in de spiegel van Gods Woord te kijken en te onderzoeken waar wij staan met onze moraal. Doen wij wat God van ons vraagt in de Bijbel? En kunnen wij überhaupt iets doen? Ja, dat is mogelijk. Lees verder hoe wij vanuit Gods waarden en het offer van de Here Jezus kunnen aansluiten bij de activisten van Greenpeace en Milieudefensie.

Herstel mogelijk als we gaan leven volgens Gods regels voor natuur en mens

Na het lezen van het voorgaande zakt je de moed wellicht in de schoenen. Maar laten we beginnen met het goede nieuws. Wij weten dat de Here Jezus gekomen is om herstel te brengen tussen God en de mens. Maar ook om herstel te brengen tussen de mens en de schepping. Als Johannes schrijft in het bekendste vers uit de Bijbel, Johannes 3:16 dat de Vader de wereld zo lief had dat Hij zijn enige Zoon naar de aarde stuurde, dan staat er in de grondtekst bij het woord wereld, kosmos of te wel Zijn schepping in het geheel. Met andere woorden, als het koninkrijk van God in persoonlijke leven zichtbaar wordt, dan moet dat ook zichtbaar kunnen worden in de schepping.

Hebreeuws/Bijbels denken

De kerk heeft lang de theologie aangehangen dat deze aarde aan het einde vernietigd zal worden en dat God een nieuwe aarde zal scheppen. Met andere woorden, er valt niets aan te redden en we kunnen de aarde dus opgebruiken zonder vooruit te kijken. Het aardse is niet belangrijk. Deze manier van de Bijbel uitleggen is sterk beïnvloed door het Griekse denken. Dit doet echter geweld aan de boodschap van Johannes 3:16 en veel meer teksten die we net behandeld hebben. Het zou afdoen aan het reddende werk van Jezus Christus voor de hele kosmos. En het zou een overwinning zijn voor satan, als God deze aarde zou moeten vernietigen. Laten we daarom dieper kijken naar wat we kunnen leren van de Bijbel, en een Hebreeuwse bril opzetten.

God heeft een visie op biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid

De eerste verrassing is wellicht dat God in de Bijbel een visie neerlegt op behoud van biodiversiteit en behoud van bodemvruchtbaarheid.

In de eerste vijf boeken van de Bijbel staan regels die ‘wij’ en ‘onze boeren’ als leidraad kunnen gebruiken in het omgaan met het land, dieren en de natuur.

Er zijn teksten over het laten braakliggen van het land ieder zevende jaar. Exodus 23:11 Maar laat het in het zevende jaar braak liggen, laat het rusten. Wat er nog groeit, is voor de armen van je volk; wat zij overlaten, is voor de dieren. Doe hetzelfde met je wijngaard en je olijfgaard.

Er zijn regels over de randen laten staan bij het maaien, niet alles van het land lezen, maar juist wat extra’s laten liggen voor mens en dier.

Het systeem dat God beschrijft in de Torah was niet alleen als geloofstest bedacht door God. Het heeft een duidelijke functie voor het land, de dieren en de mens (II Kronieken 36:21).

Voor niet agrariërs zijn het kleine regeltje in de Bijbel, maar zij hebben verstrekkende gevolgen voor de instandhouding van de biodiversiteit van het land en het voeden van de armen en vreemdelingen. Feitelijk is het volgen van deze regels een daad van gerechtigheid en laten ze het hart van God zien voor Zijn hele schepping.

Inmiddels bevestigt de wetenschap veel van deze regels.

Er zijn veel meer teksten in de Bijbel aan te halen over Gods zorg voor de schepping, waar wij profijt van zouden hebben als we die regels zouden toepassen in de landbouw en bij ons thuis. Het gaat dan om teksten over vruchtbomen en wijngaarden aanplanten, dieren rust gunnen, reine en onreine dieren en hoe daar mee om te gaan.

Wat kun jij nu doen?

Je denkt nu wellicht, wat kan ik er aan doen? Ik kan toch geen systeem veranderen, wie ben ik? Juist jij kunt het verschil maken. Als je het eerste gebod volgt, heb God lief met heel je hart, ziel, kracht en verstand, dan betekent dat ook met al het geld dat je te besteden hebt. En wanneer je al je geldbestedingen in Gods handen geeft, dan kun je je afvragen wat God vindt van de boodschappen en kleding die je koopt, bij welke bank je bankiert, waar je pensioen is belegd, welke energie je afneemt, etc. Met andere woorden je kunt veel meer verschil maken door de keuzes die je maakt dan je denkt.

Wanneer je dan hierin wilt groeien dan kun je een workshop gaan volgen van God in de supermarkt of boeken aanschaffen die hierover gaan. Of vraag het boekje Boeren met ontzag aan via www.boerenmetontzag.nl, dat heel praktisch ingaat op hoe je kunt boeren met inachtneming van Gods geboden. Of je gaat met de kinderwerkmethode Er op uit! aan de slag in de kerk en leert samen met de kinderen vele principes uit Gods Woord toe te passen in het dagelijks leven.

Help kinderen om volgens Gods regels te gaan leven

In de kinderwerk methode Er op uit! ontdekken de kinderen in vele lessen in de moestuin, hoe hun gedrag direct effect heeft op de vruchten van hun groenten. Ze ontdekken ook de kracht van het offer van Jezus Christus en dat zij geroepen zijn om rechtvaardig te handelen naar mens en natuur.

Verwerking zondagschool / kindernevendienst / in het gezin

Insectenhotel maken (15 minuten)

We gaan een insectenhotel maken met de kinderen. Je kunt er voor kiezen om één grote te maken in de moestuin of elk kind zijn/haar eigen hotel te laten maken.

Met een insectenhotel lokken we de insecten om een nestje te maken en hun eitjes te leggen. We hebben gezien dat de insecten aan het begin van de voedselketen staan en dus heel belangrijk zijn en zeker ook onze zorg nodig hebben. Een insectenhotel bij de moestuin is dus goed voor de planten. Ze eten nog kleine luizen op en helpen met het bestuiven van de planten.

Wat heb je nodig als de kinderen er allemaal zelf een maken?

  • Een klein houten of rieten frame, zoals een fruitkistje of rieten mandje, een potje of een blikje.
    •Klei dat tegen vocht kan
    •Holle rietstengels of bamboestokjes, takken en grote bladeren, eikels, dennenappels en mos als vulmateriaal

Aan de slag

Bedek de binnenkant van het frame met een flinke laag klei. Knip dan al je materialen op maat. Leg daarna eerst een rij met takken in de kist, daarop de holle bamboestokjes en holle rietstengels, opgerolde bladeren, eikels, dennenappels enzovoort. Ook kun je er klei en/of mos tussen plaatsen waarin langgerekte gaatjes zijn geprikt. Ga zo lang door tot het hotel vol zit. Druk het goed aan, zodat het stevig vastzit in de klei. Laat dan de klei goed uitharden.

Hang het hotel op een rustige, zonnige plek in de tuin, 1 tot 3 meter boven de grond. Insecten houden van warme, droge ruimtes met een ingang waar de zon op schijnt.

De Bijbelse achtergronden in dit artikel komen uit de lessen van de kinderwerkmethode Er op uit! 272 lessen die de verhalen uit de Bijbel vertalen naar de belevingswereld van het kind. Het is de missie van Er op uit! om Gods Woord in iedere aspect van het leven te integreren. Er is geen terrein in ons leven, waar God geen mening over heeft. Deze artikelen verbinden actuele thema’s met Gods Woord, zodat we een zoutend zout en een lichtend licht kunnen zijn in de wereld. Wil je op de hoogte blijven van nieuws over Er op uit! schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

* = verplicht veld

Reageer

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>