Najaarsfeesten voor kinderen, lessenseries over het Loofhuttenfeest, Trompettenfeest en Grote Verzoendag

Er op uit! biedt lespakketten aan over de Joodse Najaarsfeesten voor kerken en gemeentes. Jonge en oudere kinderen werken in de lessen toe naar de drie Najaarsfeesten: Loofhuttenfeest, Trompettenfeest en Grote Verzoendag. De lessen zijn geschikt voor kinderen van 6-12 jaar en onderverdeeld in 2 groepen: groep 3-5 en groep 6-8. De lessenseries zijn afzonderlijk te koop (zie onderaan). Kopers ontvangen vervolgens een compleet uitgewerkte lessenserieEr zijn 3 thematische insteken voor de Najaarsfeesten die hieronder zijn uitgewerkt: 1. Najaarsfeesten – Jakob (beide groepen) 2. Intocht in het Beloofde Land (3-5) / Salomo en Elia vs Achab (6-8) en 3. Najaarsfeesten – Handelingen (3-5) / Openbaring (6-8).


1. De Najaarsfeesten ontdekken door het leven van Jakob

Deze lessenserie variant laat zien hoe de levensreis van Jakob een voorafschaduwing is voor de reis van gemeente van Jezus Christus. Maar ook hoe God betrokken is op ons als individu. Gods genade en liefde voor ons komen prachtig in de verhalen naar voren. In de lessen is er aandacht voor de achtergronden en tradities bij de feesten, waardoor ze tot leven. De profetische betekenis van de Najaarsfeesten komt ruim aan bod. Iedere les bevat verrassende spelelementen en de kinderen worden enkele malen op Xpeditie gestuurd met dat wat ze hebben geleerd in de les.

Inhoud van de lessen

De lessen over Jakob beginnen bij de geboorte van Jakob en Esau en volgen hun avonturen op de voet. Deze verhalen zijn belangrijk om te begrijpen wie Jakob was en welke reis God met Jakob aflegde, voordat Jakob tot zijn bestemming kon komen. De jongste groep heeft 4 lessen tot aan de Najaarsfeesten en de oudste groep 2 lessen. Aansluitend behandelt de lesstof de Najaarsfeesten volgen ze dezelfde Bijbelgedeelten, maar behandelen ze op hun eigen niveau de onderwerpen. Daarna worden er 3 feesten behandeld: Trompettenfeest (1 les), Grote Verzoendag (1 les) en het Loofhuttenfeest (2 lessen). Lees meer over de lessen die gaan over het leven van Jakob en hoe de thema’s van de Najaarsfeesten hierin naar voren komen en bestel de bijbehorende lessen. >>>


2. Intocht in het beloofde land – Deuteronomium, Jozua, 1 Koningen

Groep 3-5 ontdekken in 4 lessen over de intocht van het beloofde land, hoe het verlossende werk van de Here Jezus zichtbaar wordt. Het begint met de leiderswisseling van Mozes en Jozua, die laten zien dat Mozes en de Torah niet zaligmakend zijn. Daarna gaan de verspieders naar Jericho. Bij de doorgang door de Jordaan en uiteindelijk de besnijdenis bij Gilgal betekent Golgotha). De kinderen ontdekken dat al deze gebeurtenissen vooruitwijzen naar de Here Jezus.

Groep 6-8 werkt 6 lessen over de Najaarsfeesten. Ze zoomen in op Koning Salomo, hoe hij een schaduwbeeld was voor de Messias en het Duizendjarig Vrederijk. Daarna zien ze dat hij ondanks al zijn wijsheid zondigt en dat hij niet de beloofde Messias is. Het rijk scheurt zelfs in tweeën en we weten dat dit pas weer heel zal worden als de Messias terugkeert op de Olijfberg. Daarna volgen we Elia en Achab. De kinderen ontdekken dat er een geestelijke strijd gaande is in deze wereld, tussen Baäl (de duivel) en JHWH. Waarbij God glansrijk overwint en een rest in Israël de knieën niet gebogen heeft voor Baäl. Dit is een hoopvolle schaduw voor alles wat zich afspeelt in het boek Openbaring.


3a. De Najaarsfeesten in het boek Handelingen

Groep 3-5 ontdekt aan de hand van 4 verhalen in Handelingen, hoe de Najaarsfeesten gedeeltelijk reeds zijn vervuld. Hoe de inzameling van de volken al is begonnen door de geboorte van de gemeente van Jezus Christus. Hoe deze geboorte gepaard ging met allerlei wonderen en tekenen en ook met veel tegenslagen. Dit aan de hand van de volgende 4 lessen / verhalen:

 1. Het visioen van Petrus met het laken van onreine dieren.
 2. Paulus en Barnabas die uitgezonden worden om het evangelie te brengen aan heidenen.
 3. Jakobus gedood en Petrus bevrijdt. De boze gaat rond als een brullende leeuw om de gemeente te onthoofden, maar God grijpt in.
 4. Paulus en Barnabas in Antiochië. De Joden wijzen het evangelie af en de heidenen (de volken) nemen het evangelie aan.

3b. De toekomstige vervulling van de Najaarsfeesten – Openbaring en de profeten

Groep 6-9 ontdekt in 4 lessen hoe de Najaarsfeesten nog een vervulling zullen gaan krijgen door behandeling van het Bijbelboek Openbaring en in aanvulling daar op de profeten. Deze lessen zijn zo intrigerend dat een korte beschrijving zeer ingewikkeld is. De boodschap in deze lessen hoort iedere christen tot zich te nemen. 🙂

 • Les 1: Eerst de boodschap van Jezus Christus aan de gemeente van vandaag.
 • Les 2: Dan de periode van de grote verdrukking. Een tijd van straffen en plagen, maar er op gericht dat mensen zich bekeren tot God.
 • Les 3: Aan het einde van de grote verdrukking keert heel de wereld zich tegen Israël en dan zullen de profetieën uit de profeten in sneltreinvaart in vervulling gaan. Het volk zal zich geheel bekeren tot JHWH en Hem aanroepen voor verlossing. Dan zal de Here Jezus terugkeren op de Olijfberg en ze zullen Hem herkennen, als degene die ze doorstoken hebben. Ze zullen rouw bedrijven. En het gaat verder… de volken zullen verzameld worden.
 • Les 4: En als laatste zal JHWH zijn tent / soeka opslaan op aarde. De hemel komt op aarde. God zal regeren vanuit het nieuw Jeruzalem. Veel zullen de kinderen ontdekken. De helft is hier nog niet van opgeschreven.

Creatieve verwerkingen

Kinderwerk Er op uit! is vooral een doe-lesmethode. In alle lespakketten zijn er creatieve verwerkingen zoals rollenspellen, huiswerk opdrachtjes of een Xpeditie-opdracht.

Bestel een Najaarsfeesten lespakket

De 3 themapakketten voor de 2 leeftijds categorieën hebben verschillende insteken. Bestel de lessen via het contactformulier hieronder en kies je lessenpakket. Het Najaarsfeesten lessenpakket is onderdeel van een lespakkettenserie ‘De Bijbelse feesten vieren’ met daarin Pasen, Pinksteren en de Najaarsfeesten.

Bestelformulier


  Lees meer info over de lespakketten en prijzen.

  Trefwoorden: Najaarsfeesten, Loofhuttenfeest, Trompettenfeest, Grote Verzoendag, vieren, kinderen, kinderwerk, methode, kerk, gemeente, kinderkerk, Er op uit, lesmethode, thema lespakket, lespakketten, oktober, herfst, najaar, thema, pinksterverwerking, Bijbel, Joodse feesten, Bijbelse feesten, feest, creatief kinderwerk, kinder werk, verdrukking, openbaring, Handelingen, kinderwerk, kinderwerk kerk, timotheus, christelijk kinderwerk, kinderwerkmethode, creatief, lessen, JWHW, De eeuwige, Olijfberg, Mozes, Israel, Israël, Vieren, Jezus, Jeshua, Adonai, Beloofde land, Loofhut, Soeka, Loelaf, lespakketten, nageslacht, knutselen, vervulling, kleurplaat, najaarsfeesten 2020, data, Jom Kippoer, Xpeditie, Zacharia, Jesaja, Ezechiël, Johannes, Psalmen, Deuteronomium, Jozua, Genesis

  Nederlands Nederlands English English
  Nederlands Nederlands English English